Conferències

 Molins; els de Celrà 

Conferenciant: Xavier Solà i Lídia Donat 

19 d'octubre de 2001


RESUM HISTÒRIC DE LA PRESÈNCIA DE MOLINS A CELRÁ 


Elaborat amb la col·laboració dels Srs. Lluís Camps i Sagué. 
Exemple de fons d'informació:


AHG, Pergamins de l'Hospital Nou, núm. 140: 20 de gener de 1280. Ponç de Celrà confessa tenir en feu per Arnau Ponç dos molins, un anomenat Rater i l'altre Extremer, al monar de Salfors de Celrà:

Sit notum cunctis Quod Ego Poncius de Cilrano, miles, per me et meos successores, accipio a vobis Arnaldo Poncii de Cilrano domino castri de Barba vetula et vestris successoribus tenere et habere in feudum per vobis et vestris successoribus duo molendina que sunt in fluvio Ticeris in parrochia de Citrano in Monario de Salfors, unum vocatum Raterium, scilicet quo ad quartum fructum et lucrorum dicti molendini que percipio in eodem, et quo ad utile dominium quod tenet per me Bernardus de Scala, civis Gerunde; et aliud vocatum munc Extremerium in solidum. Et predicta omnia recognosco per me et meos successores vobis et vestris successoribus. Ita tamen quod non tenear vobis Arnaldi Poncii facere homagium per predictis neque alias conveniencias sive conventiones facere vobis nisi quod accipio et teneo predicta per vobis in feudum, et quod successores mei teneant et accipiant predicta in feudum pro vobis et successoribus vestris. Actum est hoc XIII. kalendas febroarii Anno Domini millexsimo duocentessimo septuagesimo nono. Signum Poncii de Cilrano predicti Qui hec omnia supradicta firmo lando et concedo. Testes huius rei sunt Arnaldus de Rieria de Burdils et Vitalis de Granoyers comorans in Gerunda. Signum Raimundi Strucii qui hoc subscripsit mandato Raimundi de Toylano publici Gerunde Notarii. Sig+mum Bisulduni Burgesii notarii tenenti locum per Raimundum de Toylano publicum Gerunde Notarium» 

Sigui notori a tothom que jo, Ponç de Celrà, cavaller, per mi i els meus successors reconec a vos Arnau Ponç de Celrà, senyor del castell de Barbavella i els vostres successors, tenir i haver en feu per vos i els vostres successors, dos molins que són al riu Ter, a la parròquia de Celrà, al Monar de Salfors; un anomenat Rater, és a dir, pel que fa al quart dels fruits i dels lucres de dit molí, que jo rebo en el molí mateix i, pel que respecta al domini útil, que té per a mi Bernat d'Escala, ciutadà de Girona; i l'altre ara anomenat Extremer. I totes les coses predites, per mi i els meus successors, reconec a vos i als vostres successors. Així mateix, que jo no sigui obligat a fer-vos homenatge, Arnau Ponç, per les coses predites, ni fer-vos altres convinences o convencions, sinó que rebo i tinc les coses predites per vos en feu; i que els meus successors tinguin i rebin les coses predites en feu per a vos i els vostres successors. Això és fet a 12 de les kalendes de febrer de l'any del senyor de 1279 [20/01/1280]. Sig+ne de Ponç de Celrà predit, que totes aquestes coses sobredites signo i lloo i concedeixo. Testimonis d'això són Arnau de Riera de Burdils i Vidal de Granoyers habitant a Girona. Sig+ne de Raimon Estruç, que això ha subscrit per manament de Raimon de Taialà, notari públic de Girona. Sig+ne de Besalú Burgès, notari, lloctinent de Raimon de Taialà, notari públic de Girona. 

Transcripció i traducció: Lídia Donat.

 El modernisme a Catalunya 

Conferenciant: Georgina Freixa i Serra 

6 d'abril de 2001

 Bòbiles i rajoleries; les de Celrà 

Conferenciant: Rajolers de Quart i Llambilles 

9 de març de 2001