Assemblees

2023

ASSEMBLEA GENERAL DE PERSONES ASSOCIADES AL TALLER D'HISTÒRIA DE CELRÀ


 

L'assemblea general ordinària s'ha realitzat el divendres, 19 de maig de 2023, a les 8 del vespre, a la seu de l’associació, carrer Ronda de Baix, 30, 1r, amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

2019

Assemblea general 18 d'octubre de 2019. Acta núm. 25


Essent dos quarts de nou del vespre del divendres 18 d’octubre de 2019 es reuneix en Assemblea general ordinària de socis l’entitat Taller d’Història de Celrà, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta de la darrera assemblea general.

2.- Informe-memòria de la presidenta i aprovació, si és el cas, de les activitats dutes a terme i projectes de futur.

3.- Informe del tresorer i aprovació, si fa el cas, de l’estat d’ingressos i despeses.

4.- Torn obert de paraules.

Socis assistents: Artemi Rosell, Delfí Faixedas, Blai Cuyàs, Maria Teresa Vilar, Jordi Taberner, Josep Pladeveya i Lluís Camps.

Després que el secretari ha llegit l’acta de la darrera assemblea general de socis s’aprova per unanimitat.

Pren la paraula la presidenta, Montse Morales, i fa un breu resum de les activitats dutes a terme des de la darrera assemblea. Després proposa diferents activitats que es podrien portar a terme. Es parla de visitar la ciutat d’Olot tot fent una visita a les seves cases modernistes, a l’hospici i dinar al restaurant La Deu. Pel proper 7 de febrer ja es concreta la xerrada impartida per Artemi Rosell sobre “Petites històries del Celrà d’abans”.

Tot seguit, el tresorer, Jordi Taberner, resumeix l’estat actual de comptes de l’entitat. Comença dient que el saldo de tresoreria a 10/10/2019 era de 7.088,33 euros, amb uns ingressos des del 11/03/2019 de 2.861,80 euros per quotes associats (1.180), venda de llibres (1.026,80), i altres.

Quant a les despeses produïdes són: 2.836,25 impressió del llibre “Petites històries del Celrà d’abans”, 278,20 devolució de quotes socis, despeses correu i oficina 364,43 euros, manteniment domini pàgina web 701,80 euros, i altres. El total de despeses ascendeix a 4.636,11 euros.

En conseqüència, doncs, el saldo positiu de tresoreria és al 10/10/2019 de 5.314,02 euros.

Finalment, s’obre el torn obert de paraules sense cap intervenció a destacar.

I sense res més a dir, la presidenta dona per acabada l’assemblea quan són quarts de deu del vespre.


Vist-i-plau


El secretari                                                                                               La presidenta

Lluís Camps i Sagué                                                                               Montse Morales i Palé