Queixes, suggeriments peticions i notificacions

SOL·LICITUD a l'Ajuntament de Celrà de REOBERTURA D'UN CAMÍ TANCAT AQUEST ESTIU I LA seva restitució al patrimoni públic del poble (30/08/2023)

L’entitat "El Taller d’Història de Celrà", amb NIF XXXXXX, inscrita amb el número 2.481 en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a Celrà, Ronda de Baix, 30 i amb adreça electrònica info@tallerhistoriacelra.cat 

EXPOSEM

Que els nous propietaris de can Pagès de les Pedres han tancat per segona vegada el camí públic de vianants que partint del carrer Balmes, després de la portalera d’en Galter, mena cap a can Clar de Mas i can Corney.

Que aquest camí, que separa les propietats de can Pagès amb la finca de can Paicebes, té el caràcter de públic des de temps immemorial. En la documentació medieval surt com el camí que servia per anar des del centre del poble a l’antic castell de Barbavella, situat en el petit cim entre can Cla del Mas i can Corney. Encara en la seva part més enlairada s’hi poden observar - ja desubicades- les pedres de l’empedrat que servia per afermar el sol.

Que la constatació del seu domini públic a part de la documentació medieval que hi ha als arxius històrics de Girona (diocesà, catedral i Generalitat), queda palesa amb una simple consulta al planejament històric del Cadastre i del municipi, així com amb els veïns i propietaris d’aquell paratge.

Que aquesta entitat ignora -i per això vol conèixer- quina autorització i per quin motiu l’Ajuntament permet que un particular s’apropiï d’un camí públic.

Per tot això,

DEMANEM

La restitució al patrimoni públic del municipi d’aquest camí i, en conseqüència, es requereixi als autors de l’apropiació indeguda que deixin d’usurpar un espai públic i treguin les tanques i impediments per transitar-hi lliurement i, en cas que no ho facin, sigui aquest Ajuntament qui, de conformitat amb els articles 147 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, ho faci d’ofici.

També sol·licitem que aquest Ajuntament ens informi puntualment de les actuacions que es duen a terme per recuperar la possessió d’aquest patrimoni així com del seu resultat definitiu.


Celrà, 29 d’agost de 2023.


Dades del tràmit:

Rebut - Instància genèrica

Descripció: Sol·licitud obertura d'un camí públic

Destinatari: Ajuntament de Celrà

Número del registre d'entrada: E2023006989

Data del registre d'entrada: 30/08/2023 08:11

Resposta de l'Alcalde de Celrà:

Podeu veure la informació en què es basa la resposta:

https://www.celra.cat/wp/ajuntament/documentacio/normativa-municipal/planejament-urbanistic/#gsc.tab=0

Per a més informació, en què es fonamenta la nostra petició, entre d'altres:

Per tal d'elaborar l'inventari de camins cal seguir el que descriu els documents del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, on descriu com s'han d'elaborar els inventaris municipals de camins, aquests són l’instrument fonamental per a la defensa dels camins públics: https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/idapa/documentacio/senderisme/inventaris_municipals/index.html

Cal dir, que en l'inventari, tal com reflecteix el document Els inventaris municipals de camins: Decàleg per a l’elaboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: L’inventari ha de comprendre els camins rurals de titularitat municipal i els drets reals constituïts sobre camins de propietat privada (servituds de pas). Per a la inclusió d’un camí a l’inventari és suficient l’existència d’indicis que suportin la presumpció de la seva naturalesa pública, atès que l’inventari no té caràcter constitutiu de la propietat dels béns inventariats, quedant reservada en cas de litigi la determinació de la seva propietat efectiva als tribunals de la jurisdicció civil

L'inventari municipal de camins de Celrà, fou realitzat el juliol de l'any 2019 (encarregada la direcció a Xavier Campillo i Besses Doctor en Geografia Pèrit especialitzat en camins, servituds de pas i termenals).

Hem vist que hi ha mancances i oblits en la realització de l'inventari i que ha obviat diverses fonts, pel que fa al "camí tancat recentment". Així, tot i que en la memòria fa referència a la utilització de Fonts fotogramètriques, en els apartats del document:

21. Vol americà, Sèrie A: 1946-47. Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat). 

22. Vol americà, Sèrie B: 1956-57. Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat). 

23. Vissir. Visor de cartografia i fotogrametria de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (1946-2017). 

No les hauria contrastat correctament. Per tal de fer la comprovació, aquestes fonts es poden consultar al lloc web “Com era Catalunya?” de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, aquesta és una eina senzilla que mostra, amb un sol impacte visual, les transformacions geogràfiques del nostre territori, comparativament els anys:

La primera campanya general de fotografia aèria a Catalunya va ser realitzada per la força aèria dels Estats Units els anys 1945-1946. Aquest va ser conseqüència de l’acord bilateral entre el govern espanyol i l’americà signat a finals de 1944, l’any abans de l’acabament de la II Guerra Mundial. Aquest vol es coneix com a “sèrie A”.

Entre els anys 1956 i 1957 l’exèrcit americà va realitzar un segon vol, conegut com a “sèrie B”. Eren els temps de la Guerra Freda i el coneixement del territori s’evidenciava estratègic.

Aquests vols són de gran importància per a estudis territorials, històrics i geogràfics, ja que hi queda recollit el territori català abans de les fortes transformacions urbanístiques que hi va haver a partir dels anys 60. Conscients d’aquest fet, des de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya hem treballat per posar aquesta documentació al vostre abast, amb la signatura de dos convenis amb l’exèrcit espanyol, la realització dels processos d’aerotriangulació i rectificació dels fotogrames i la generació dels geoserveis per facilitar-ne el seu ús.

    -    https://betaportal.icgc.cat/wordpress/com-era-catalunya-1945-2015/

   -   https://betaportal.icgc.cat/canurb/cathistoric.html

Utilitzant aquesta aplicació es pot observar l'actual "camí tallat" com era els anys 1945, 1956 i actual; oberts i fressats:

Així mateix, no es varen consultar diverses fonts històriques, ni de registres de la propietat, ni tampoc fonts de persones del poble. 

Per exemple una altra dada objectiva està recollida en un capbreu de data de 25 d'abril de 1717 atorgat pel pare i fill Feliu i Anton Pagès ses Pedres on es descriu l'afrontació del mas tot dient que limita al sol ixent (a l'est) amb el camí que va al castell de Barbavella. Es refereix sens dubte, al trencall debolit que separa Can Pagès de cal Nisu (pàgina 30 del llibre "Els castells i masos de Celrà" de Lluís Camps i Sagué, editat pel Taller d'Història de Celrà l'any 2004).

Un altre exemple és el que existeix aquest camí està en l'escriptura de venda de terreny de data 7 de juny de 1902 per Sixto Pagès i Veray de mitja vessana de terra a Llorenç Cla, on especifica que el terreny limita a ponent (oest) amb el camí, per on hi ha l'accés al terreny (és el terreny a mà esquerra pujant pel camí tancat ara, en direcció cap a can Cla del Mas i al castell de Barbavella -segle XIII-). 

Un altre document on es fa esment el camí "camí vell de can Cla del Mas / Can Pagès": Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana del Municipi de Celrà (any 1999), en el Títol IV del Pla Especial de Protecció de Patrimoni de Celrà (Art. 146 Pre-catàleg  número 37 d'elements a protegir, pàgina 76).

També en el Pla Especial de protecció del patrimoni de l'Ajuntament de Celrà (any 2010), està catalogat en la fitxa 60, pàgina 99, com el "Camí vell de Can Clar de Mas / Can Pagès de les Pedres", on fa referència que el camí és possiblement d'època medieval, refereix que pot conservar restes d'un empedrat possiblement medieval. I que limita per ponent la propietat del mas Pagès de les Pedres. Proposa unes mesures de desbrossament de l'embardissat dels laterals del camí i un control arqueològic en qualsevol afectació del sòl que s'hagi de fer en aquest lloc. En la fitxa diu que és particular. Cal, doncs, esbrinar si és cert i si és el cas, qui es va apropiar del camí, quan i com. I, per una altra banda, realitzar un control arqueològic, abans no es facin accions que puguin malmetre les restes medievals. Així també, en cas d'haver-hi una errada en el document, rectificar-lo. 

També podeu veure en el planell de la finca, còpia del cadastre (any 2020), a sota de l'escrit. Està determinat el camí.

Una altra acció a fer per determinar si és un camí públic o amb dret de pas, serien els records de persones del poble que poden verificar que en tota la seva vida han vist el camí obert i utilitzable, i l'han usat.

És per això que hem demanat una reunió amb l'alcalde de Celrà per exposar els fets i fer lliurament de documentació per tal restablir obert el camí en benefici del poble (. Aquesta reunió es realitzarà el dilluns, 18 de setembre de 2023.

18 de setembre de 2023:

Reunió amb l'Alcalde de Celrà, la Secretaria de l'Ajuntament i l'Aparellador municipal.

Conclusió: es revisarà la titularitat del camí i s'ens comunicarà resultat.

30 de novembre de 2023:

Pendent de resposta.

notificació A l'ajuntament de celrà de un possible frau de connexió elèctrica en el local del taller d'història de celrà (24-03-2023) pendent de resposta